• Datum a míst konání: ve středu dne 15.7.2020 v klubovně na Podvinném mlýně (PM)
 • Přítomni: Sluše (MS), Okleštěk (PO), Páv (JP), Svoboda (FS), Pokorný (JP), Mikeš (JM), Ostrý (MO), Urbanová (JU), Vacek (MV)
 • Omluveni: Vokrouhlík, Jandík

Dne 15.7.2020 se sešel nově zvolený výbor RCS na první  schůzi. Byl dohodnut systém schůzek do konce měsíce října 2020 . a to jednou za tři týdny (úterý od 17,00) v klubovně RCS na PM.

Dále bylo dohodnuto, že provozní schůzky v kanceláři RCS na PM se budou nadále konat každé pondělí od 14.00 hodin za MS, PO, FS, MV. Dle potřeby budou přizváni další členové VV nebo KK.

Hlavním bodem schůze VV bylo rozdělení kompetencí a oblastí činností členů VV a KK.

Výkonný výbor

 • Miloš Sluše (MS): styk a jednání s AC Sparta,  Prahou 9, MHMP, ČSRU a ekonomika klubu. Miloš sluše byl zvolen jako předseda výkonného výboru.
 • Petr Okleštěk (PO): sportovní manager klubu,  zajišťování sponzoringu spolu s Janem Mikešem
 • Jindřich Pokorný (JP), Standa Jandík (SJ), Milan Ostrý (MO) – styk s rodiči dětí
 • Jan Páv (JP): prezentace klubu ve všech oblastech, PR, WEB, komunikace vedení klubu s A mužstvem, informace všech členů klubu o činnosti VV a KK.
 • Jan Mikeš (JM) – oblast grantů na všech úrovních, sponzoring

Kontrolní komise

 • František Svoboda (FS): kontrola ekonomických dokladů mezi RCS a AC
 • Pavel Vokrouhlík (PV): styk s trenéry všech kategorií RCS a VV
 • Jana Urbanová (JU): kontakty s mužstva žen a juniorek, spolupráce s JP v oblasti prezentace

Dále bylo dohodnuto

 • Dan Beneš – potvrzen jako šéftrenér mládeže do U14, pověřen zajišťováním školení trenérů klubu (dle potřeby se bude přizván na schůze VV)
 • Dále byla podána informace o ekonomice a financování klubu. Do konce 31.7.2020. bude uzavřeno daňové přiznání za rok 2019 (externí daňový poradce). Dále byla dohodnuta změna účetní, nová účetní paní Dana Hrušková, projedná do 31.7.2020 MS+PO
 • PO+MS předloží na příští schůzi rozpočet do konce roku 2020 ke schválení.
 • FS+PO  zkontroluje a projedná na AC soupis fakturovaných prací ve faktuře za 05 a 06  2020 od AC

Různé

 • JP informoval VV o nutnosti stanovení cílů klubu pro motivaci hráčů „A“ mužstva pro rok 2021, což souvisí s postupnou obměnou hráčského kádru.
 • JP zajistí pro  VV RCS inovaci e-mailové adresy vybor@sparta.cz
 • PO navrhl stanovit jednotný způsob  výstroje pro hráče,  trenéry a členy klubu (jednotné provedení, loga klubu atd.), JP+JU+PO připraví pro VV a KK návrh vzniklý poptávkou partnera na delší období, jednotný pro všechny kategorie (viz U6-12 ). Po schválení budou informováni všichni trenéři všech kategorií.  První návrh bude do 31.8.2020.
 • Dále bylo rozhodnuto o zpracování morálního kodexu RCS pro všechny členy klubu! Připraví PO+JP do konce září 2020.
 • PO informoval VV o zpracování návrhu odměňování trenérů v RCS – zašle všem členům výboru k připomínkám na příští výbor.
 • JP zpracuje a doplní v čistopise kontaktní seznam členů VV+KK a upraví formu zápisu pro další období.

Příští VV RCS se koná v úterý 4.8.2020 v klubovně RCS na PM.

Zapsal: M. Vacek

Máte otázku na Výkonný výbor nebo kontrolní komisi?

Pokud máte jakékoliv otázky nebo připomínky k zápisu, napište na adresu vybor@rcsparta.cz nebo nám napište do komentářů a výbor se tím bude zabývat. Při čekání na odpověď děkujeme za trpělivost.