Stanovy klubu RC Sparta

 

SPOLKOVÉ STANOVY

RUGBY CLUBU SPARTA PRAHA

Název spolku:                    Rugby Club Sparta Praha

Užívání zkratky:                RC Sparta Praha (jen při běžném korespondenčním
a sportovním styku)

Sídlo spolku:                     Hlavní město Praha na adrese:
Kovanecká 2045/27, Praha 9, 190 00

Obsah spolkových Stanov RC Sparta Praha:

 • Základní ustanovení a právní postavení
 • Hlavní poslání, předmět činnosti a cíle RC Sparta Praha
 • Spolkové členství a druhy členství v RC Sparta Praha
 • Spolkové orgány a jejich jednání v RC Sparta Praha
 • Zásady hospodaření a majetek RC Sparta Praha
 • Ustanovení přechodná a závěrečná

Část první

 Článek 1: Základní ustanovení, název spolku a právní postavení RC Sparta Praha

 1. RC Sparta Praha je spolek, který na principu dobrovolnosti pod společným názvem a symbolikou spolčuje tyto řádné členy:
  1. fyzické osoby starší 15 let a souhlasí se stanovami klubu a zaváží se tyto stanovy dodržovat.
  2. právnické osoby, které mohou být členy za podmínek čl. 4 odst. 2 těchto stanov,
  3. dobrovolné organizace přátel a příznivců, po uzavření smlouvy o členství a působení v RC Sparta Praha
 2. RC Sparta Praha je nezávislou a suverénní právnickou osobou, která podléhá svým stanovám a právnímu řádu České republiky.
 3. Rugby Club Sparta Praha, (dále jen „RC Sparta Praha“) je právnickou osobou vzniklou na základě registrace svých stanov dle zákona o sdružování občanů č.83/1990 Sb.
  dne 5. 11. 1993. Na základě nového občanského zákona č.89/2012 Sb. se stala Rugby Club Sparta Praha ke dni 02. 2016 spolkem (dále jen klub) a to včetně od téhož data jejího zápisu v soudním spolkovém rejstříku. V běžném písemném styku lze používat zkratku „RC Sparta Praha“. RC Sparta Praha je oprávněna nabývat práv a zavazovat se v rozsahu a mezích určených těmito stanovami.
 4. Rugby Club Sparta Praha svou činností navazuje na dlouholetou tradici, popularitu a úspěchy v ragbyovém spolku RC Sparta Praha, který vznikl v roce 1928.
 5. Stanovy řádných členů RC Sparta Praha nejsou v rozporu se stanovami Asociace Sparta Praha (AC Sparta Praha).

Článek 2: Sídlo

 1. Sídlo RC Sparta Praha je Kovanecká 2405/27, Praha 9, 190 00.
 2. RC Sparta Praha působí na území České republiky.

 Článek 3: Poslání a cíle činnosti RC Sparta Praha

 1. Posláním a cílem RC Sparta Praha je organizovat a provádět sportovní činnost, uskutečňovat ji v soutěžích ČSRU všech stupňů. Pořádat sportovní a tělovýchovné akce a v souvislosti s nimi poskytovat služby za účasti sponzorů.
 2. Hlavní činností je zejména:
  1. podporuje činnost řádných členů a přijímá opatření, která jsou v souladu s jejich právy,
  2. podílí se na vytváření potřebných ekonomických, finančních a legislativních podmínek, které směřují k podpoře sportovních aktivit,
  3. prosazuje a chrání zájmy a práva řádných členů, poskytuje jim potřebnou součinnost a pomoc a zastupuje je v případech, kdy se jedná o otázkách přesahujících působnost jednoho řádného člena,
  4. spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy na místní, regionální i republikové úrovni a se školami všech stupňů,
  5. udržuje a rozvíjí partnerské vztahy s ostatními sportovními a podobnými subjekty,
  6. získává podpory a dary od fyzických či právnických osob, jakož i příspěvky, dotace, subvence a granty od orgánů střešních sportovních institucí, jakož i ze státního rozpočtu či rozpočtu obce. Soustřeďuje svěřené veřejné zdroje určené jako příspěvky pro řádné členy, zajišťuje jejich rozdělení a společný systém financování a výkaznictví, dodržuje stanovená pravidla pro přidělování grantů
  7. spravuje veškerý vlastní či svěřený majetek a práva z něho vyplývající, včetně majetku ve výpůjčce nebo v pronájmu.
  8. chrání název RC Sparta Praha,
  9. vede účetní a pokladní evidenci RC Sparta Praha,
  10. plní další úkoly, které sdružené subjekty Asociace Sparta na ni přenesou.
 1. RC Sparta Praha spolupracuje se zahraničními partnerskými organizacemi a napomáhá rozvoji mezinárodních kontaktů.
 2. RC Sparta Praha dobrovolně vstupuje podle své volby do střešních spolkových institucí, jako AC Sparta Praha, Česká ragbyová unie (ČSRU), Pražská tělovýchovná unie (PTU), Česká unie sportu (ČUS) a další.
 1. K plnění svého poslání může RC Sparta Praha provozovat obchodní či obdobnou činnost a vstupovat do obchodních vztahů.
 1. RC Sparta Praha neodpovídá za závazky svých členů.

Část první

 Článek 4: Členství a druhy členství v RC Sparta

 1. V rámci RC Sparta Praha se rozlišuje členství řádné a žákovské.
 2. Řádnými členy RC Sparta Praha jsou:
 3. Fyzické osoby starší 15 let, které podaly písemnou členskou přihlášku a zaplatily členské příspěvky.
 4. Právnické osoby, které projeví zájem přispívat svou činností k rozvoji RC Sparta Praha a uzavřou písemnou dohodu s výborem klubu.
 5. Dobrovolné organizace přátel a příznivců, po uzavření smlouvy o členství a působení v RC Sparta Praha.
 6. Žákovskými členy RC Sparta Praha jsou fyzické osoby do 15 let věku, které podaly písemnou členskou přihlášku a zaplatily členské příspěvky.

Článek 5: Práva a povinnosti člena RC Sparta Praha

 1. Všichni řádní členové RC Sparta Praha mají rovná práva a povinnosti.
 2. Všichni řádní členové RC Sparta Praha mají zejména tato práva:
  1. účastnit se sportovní přípravy a soutěží v souladu se stanovami a soutěžním řádem České ragbyové unie,
  2. obracet se s návrhy, připomínkami a stížnostmi na vedení jednotlivých družstev (trenéry, vedoucí) nebo přímo na výbor klubu prostřednictvím jeho sekretáře,
  3. po dovršení 18 let věku volit orgány klubu a být do nich volen,
  4. účastnit se jednání výboru klubu, jedná-li výbor o jeho vyloučení nebo potrestání.

 

 1. Řádní členové RC Sparta Praha mají zejména tyto povinnosti:
  1. dodržovat Stanovy a usnesení orgánů klubu a dodržovat pokyny vedoucích a trenérů družstev,
  2. řádně a včas platit členské příspěvky a jiné poplatky schválené výborem klubu,
  3. svou činností přispívat k rozvoji sportu, úspěšné reprezentace RC Sparty Praha v rámci tuzemských i mezinárodních soutěží a k výchově reprezentantů České republiky,
  4. dodržovat kázeň, zásady morálky a dobré vzájemné vztahy, založené na důstojnosti a vzájemné úctě mezi členy a vždy vystupovat v duchu fair-play,
  5. šetřit a chránit majetek klubu a sportovní vybavení, které je členovi zapůjčeno do užívání.

Článek 6: Zánik řádného členství v RC Sparta Praha

 1. Členství v Asociaci Sparta zaniká:
  1. vystoupením
  2. vyloučením člena pro neplnění základních povinností dle čl. 5 odst. 3 nebo pro závažné provinění, neslučitelné s členstvím v klubu
  3. úmrtím člena

Článek 7: Orgány RC Sparta Praha

 1. Orgány RC Sparta Praha jsou:
  1. Členská schůze,
  2. Výbor klubu,
  3. Dozorčí rada,

Článek 8: Výroční členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem klubu
 2. Členskou schůzi svolává výbor jednou ročně. Mimořádnou členskou schůzi může výbor svolat v naléhavých případech a to, jestliže o to požádá více než polovina řádných členů klubu.
 3. Právo účasti na členské schůzi a právo hlasovat na ní mají:
  1. Členové výboru a dozorčí rady,
  2. Z každého družstva trenéři, členové realizačního týmu a hráči starší 18 let.
  3. Právnické osoby, které mají s klubem uzavřenou písemnou dohodu o členství.
 4. Právo účasti na členské schůzi mají dále:
  1. dobrovolné organizace přátel a příznivců,
  2. hosté
 5. V úvodu členské schůze musí být schváleno:
  1. Program schůze,
  2. Jednací a volební řád,
  3. Řídící orgán,
  4. Předsedající schůze,
  5. Schůze musí ustavit komisi mandátovou, návrhovou a v případě voleb komisi volební
 6. Členská schůze je schopna usnášení za účasti nadpoloviční většiny řádných členů klubu. Usnesení se přijímá nadpoloviční většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. Každý člen má jeden hlas.
 7. Členská schůze přijímá rozhodnutí a opatření nadpoloviční většinou hlasů z přítomných členů, zejména při:
  1. Schvalování zprávy o činnosti klubu předloženou výborem
  2. Schvalování zprávy o činnosti dozorčí rady
  3. Projednání a stanovení výhledových programů činností klubu
  4. Schvalování rozpočtu
  5. Volbu a odvolání výboru klubu a dozorčí rady
 8. V případě, že členská schůze není usnášeníschopná, svolá výbor klubu do 30 dnů novou členskou schůzi, na které se rozhodnutí přijímají rovněž nadpoloviční většinou přítomných členů.

Článek 9: Výbor klubu

 1. Výbor je statutárním orgánem klubu. Výbor je volen a odvoláván členskou schůzí na funkční období 5 let. Výbor vystupuje jménem RC Sparta Praha navenek při jednáních se státními orgány, jinými právnickými či fyzickými osobami a zastupuje RC Sparta Praha ve smluvních vztazích.
 2. Výbor klubu má 7 členů.
 3. Výbor se schází jednou měsíčně. Je schopný jednat a usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Usnáší se nadpoloviční většinou přítomných členů výboru.
 4. Činnost výboru řídí předseda výboru, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda či jiný pověřený člen výboru. Výbor rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci členské schůze a to zejména v těchto případech:
  1. sestavuje program a předkládá návrhy pro členskou schůzi,
  2. řídí a organizuje činnost klubu, sestavuje a kontroluje roční rozpočet klubu,
  3. projednává operativní úkoly předložené předsedou,
  4. schvaluje dispozice s majetkem, s výjimkou převodu vlastnického práva,
  5. rozhoduje o vyloučení člena,
 5. Předseda výboru RC Sparta Praha je nejvyšším představitelem, který klub zastupuje vůči třetím osobám.
 6. Za nepřítomného předsedu, v rozsahu jeho pravomocí, jedná místopředseda. V případě nepřítomnosti rozhodne o zastupování předsedy výbor.
 7. Z jednání výboru se pořizuje zápis, který podepisuje předseda, který obdrží všichni členové výboru a dozorčí rady

Článek 10: Dozorčí rada

 1. Dozorčí rada kontroluje činnost klubu, dodržování stanov a podává návrhy na opatření k odstranění zjištěných nedostatků.
 2. Dozorčí rada je volena a odvolávána členskou schůzí na funkční období 5 let.
 3. Dozorčí rada o své činnosti podává nejméně jednou za 3 měsíce zprávy výbor.
 4. Dozorčí rada má 3 členy.
 5. Dozorčí rada ze svých členů volí svého předsedu, který řídí její činnost.
 6. Předseda dozorčí rady má právo účastnit se jednání výboru.

Článek 10: Jednání jménem RC Sparta Praha

 1. Jménem RC Sparta Praha jedná a zastupuje předseda, pověřený místopředseda a další výborem zmocnění jeho členové, respektive výborem pověřeni členové klubu, nebo osoby pověřené na základě plné moci.
 2. Právní úkon sjednaný jménem RC Sparta Praha, pro který právní řád České republiky předepisuje písemnou formou, nebo z jeho obsahu pro RC Sparta Praha vyplývá závazek vyšší než 50 000 Kč, musí být podepsán předsedou klubu a jedním členem výboru, nebo dvěma oprávněnými členy výboru.

 Část třetí

Článek 11: Majetek RC Sparta Praha a její hospodaření

 1. Majetek RC Sparta Praha tvoří finanční fondy, nehmotný a hmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva. RC Sparta Praha vede o svém majetku, příjmech a nákladech zákonem předepsané účetní, inventární, statistické a daňové sestavy a výkazy (přiznání) a dbá o jeho náležitou ochranu.
 2. Zdroje majetku RC Sparta Praha jsou zejména příjmy z členských příspěvků, sportovních, společenských a dobročinných činností, příspěvky a dotace z rozpočtu AC Sparta Praha, ČSRU, PTU, ČUS, respektive ze státního rozpočtu nebo rozpočtu obcí, příspěvky, granty, podpory a dary od jiných právnických nebo fyzických osob.
 3. Majetek RC Sparta Praha slouží k účelům, které jsou v souladu s posláním RC Sparta Praha a jeho členské základny.
 4. Hospodaření RC Sparta Praha se řídí schváleným ročním plánem činnosti a rozpočtem schválených členskou schůzí. Za celkový stav a výsledek hospodaření odpovídá výbor klubu.
 5. Finančními prostředky RC Sparta v rámci schváleného rozpočtu mohou disponovat předseda, místopředsedové a výborem pověření jiní členové výboru.
 6. K zajištění pravidelných pokladních operací a bezhotovostního platebního styku zřizuje předseda výboru jedno pokladní místo – pokladnu. Dále je povinen na základě rozhodnutí výboru zřizovat u peněžních ústavů běžné, termínované či depozitní účty. Podpisová práva k takto zřízeným účtům mají vždy společně nejméně 2 členové výboru.
 7. Podpisový a pokladní řád RC Sparta musí být vždy v souladu s právním řádem České republiky.
 8. Člen RC Sparta Praha zvolený za člena výboru nemůže být členem dozorčí rady.

Část čtvrtá

Článek 12: Závěrečná a přechodná opatření

 1. Členství všech členů v RC Sparta Praha, které vzniklo před schválením těchto stanov, zůstává zachováno.
 2. Symboliku RC Sparta Praha, tj. barvy, znak a vlajku, schvaluje na návrh výboru vždy členská schůze RC Sparta Praha.
 3. Dosavadní Stanovy byly registrovány Ministerstvem vnitra České republiky pod. č. j. VS/1-22243/93-R.
 4. Tyto Stanovy RC Sparta Praha byly schváleny členskou schůzí konanou dne 03. 02. 2016, když tímto dnem nabývají platnosti a účinnosti, pak dnem zápisu v soudním spolkovém rejstříku. Dnem zápisu těchto Stanov se v plném rozsahu zruší do té doby platné a účinné Stanovy RC Sparta Praha.
 5. V případě, že jakékoliv ustanovení Stanov RC Sparta Praha bude shledáno soudním verdiktem neplatným či nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení těchto Stanov.